اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی