همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Human, Environment and Sustainable Development

همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار