کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری

پژوهش های کاربردی در علوم انسانی