بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

20th International Congress on Food Technology

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ تا ۳ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی