دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

2nd National CFD Applications Conference in Chemical Industries

دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن مهندسین شیمی ایران، شرکت دانش محوران علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس
جریان های چندفازی
جریان های واکنش دار
تکنولوژی های جداسازی
ماشین های دوار
انرژی و محیط زیست
جریان های پیچیده
تکنیک های مدل سازیCFD و اعتبارسنجی
 دستگاه های تبادل کننده حرارتی
آموزش CFD