همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

1st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled

همایش ملی مناسب سازی محیط شهری در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۵ تا ۴ آبان ۱۳۸۵ توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مناسب سازی محیط شهری