اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی

اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی

The first national conference of environmental stresses in agricultural science

اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.


محورهای همایش

1) علوم زراعی و باغبانی:
1- 1) واکنش گیاهان به تنش های محیطی (خشکی،شوری، سرما، گرما،...)
2- 1) نقش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی در مدیریت تنش های محیطی
3- 1) زراعی کردن گیاهان جدید به منظور کاهش اثر تنش های محیطی
4- 1) کشاورزی پایدار و تنش های محیطی (طراحی اکوسیستم)
5- 1) تاثیر تنش های محیطی بر تنوع زیستی و بیولوژی خاک
6- 1) برهمکنش عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی (آفات، بیماری ها و علف های هرز) با تنش های محیطی
2) علوم آب و خاک:
1- 2) اثر تنش های محیطی بر سازه های آبی و سامانه های آبیاری
2- 2) بهره برداری از آب های غیر متعارف و استفاده مجدد از پساب ها
3- 2) نقش آبشویی اراضی و اصلاح خاک های سدیک بر کاهش اثرات سوء تنش های محیطی
4- 2) شیوه های ارتقاء مدیریت بهره برداری از شبکه ها و سامانه های آبیاری در شرایط تنش
5- 2) اثر تنش های محیطی بر روابط آب، خاک و گیاه و برآورد نیاز آبی گیاهان
6- 2) کاربردRS و GIS در آبیاری و زهکشی در شرایط تنش های محیطی
3) علوم دامی
1- 3) تاثیر تنش های محیطی بر بازده تولید و تولید مثل دام و طیور
2-  3) تاثیر تنش های محیطی بر سلامت و بهداشت دام وطیور
3- 3) اثرات فیزیولوژیکی تنش های محیطی (گرما، سرما، حمل و نقل و ...) بر دام و طیور
4- 3) مدیریت تغذیه دام و طیور در شرایط تنش محیطی
5- 3) ارزش غذایی مواد خوراکی حاصل از گیاهان مقاوم به شوری و خشکی
6- 3) راهبرد های اصلاح نژادی برای مقاومت در برابر تنش های محیطی