چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

14th National Congress On Environmental Health

چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط