سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

13th National Congress On Environmental Health

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۹ تا ۱۳ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط