دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

12th National Congress On Environmental Health

دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ تا ۱۴ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط