هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

08th National Congress On Environmental Health

هشتمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۴ تا ۱۹ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی بهداشت محیط