ششمین همایش ملی بهداشت محیط

ششمین همایش ملی بهداشت محیط

06th National Congress On Environmental Health

ششمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۲ تا ۲ آبان ۱۳۸۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط