سومین همایش ملی بهداشت محیط

سومین همایش ملی بهداشت محیط

03rd National Congress On Environmental Health

سومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۹ تا ۱۲ آذر ۱۳۷۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی بهداشت محیط