دومین همایش ملی بهداشت محیط

دومین همایش ملی بهداشت محیط

02nd National Congress On Environmental Health

دومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۷۸ تا ۲۶ آبان ۱۳۷۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهداشت محیط