اولین همایش ملی بیماریهای اقتصادی در صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان

اولین همایش ملی بیماریهای اقتصادی در صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان

The First National Conference of Economical Diseases of Culture Trade of Rainbow Trout

اولین همایش ملی بیماریهای اقتصادی در صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط در شهر شهرکرد برگزار گردید.


محور های همایش:
- بیماریهای باکتریایی در ماهیان قزل آلا
- بیماریهای ویروسی در ماهیان قزل آلا
- بیماریهای قارچی و انگلی و غیر عفونی در ماهیان قزل آلا
- واکسیناسیون القای ایمنی و روشهای نوین تشخیص در بیماریهای قزل آلا

اهداف همایش:
- بررسی آخرین وضعیت بیماری های قزل آلای رنگین کمان کشور
- آشنایی با روش های نوین تشخیص و در مان بیماریهای قزل الای رنگین کمان
- ارایه راهکارهای مناسب در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولید
- باز نگری مقررات مرتبط با کنترل بیماریها در مزارع پرورش ماهی بر اساس استانداردهای جهانی