اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

1st National Conferene on Earthquake Crisis Management in Historical Cities

اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۵ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی