دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

2nd National Congress of Ecological Agriculture

دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۶ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران