اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

1st National Conference of Dam and Hydraulic Structures

اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۶ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی