اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

01st national conference on coastal lands, water resources management

اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۹ تا ۱۸ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در شهر ساری برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی