نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

1st National Conference on the Consolidation of Historical and Unreinforced Masonry Buildings

نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ تا ۲۸ آذر ۱۳۸۴ توسط شهرداری شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی