سومین کنگره ملی مهندسی عمران

سومین کنگره ملی مهندسی عمران

3rd National Congress on Civil Engineering

سومین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی مهندسی عمران