دومین کنگره ملی مهندسی عمران

دومین کنگره ملی مهندسی عمران

2nd National Congress on Civil Engineering

دومین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی مهندسی عمران