اولین کنگره ملی مهندسی عمران

اولین کنگره ملی مهندسی عمران

1st National Congress on Civil Engineering

پوستر اولین کنگره ملی مهندسی عمران

اولین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران