اولین کنگره ملی مهندسی عمران اردیبهشت 83

اولین کنگره ملی مهندسی عمران

1st National Congress on Civil Engineering

پوستر اولین کنگره ملی مهندسی عمران

اولین کنگره ملی مهندسی عمران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی مهندسی عمران