همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment

همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۰ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست