چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق

چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق

14th National Congress on Cardiovascular Update

چهاردهمین کنگره تازه های قلب وعروق در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط انجمن آترواسکلروز در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای موضوعی شامل:

 1. آترواسکلروزیس
 2. هیپرلیپیدمی
 3. هیپرتانسیون
 4. سندرم کرونر حاد
 5. تنگی عروق کرونر
 6. بیماریهای دریچه قلب
 7. بیماری عروق محیطی
 8. دیابت و بیماریهای قلب وعروق
 9. بیماریهای آئورت
 10. تعویض دریچه آئورت بطریقه غیرجراحی
 11. الکتروفیزیولوژی
 12. اینترونشنال کاردیولوژی
 13. بیهوشی قلب
 14. نارسایی قلب
 15. اکوکاردیوگرافی
 16. تصویربرداری  در زمینه قلب و عروق
 17. جراحی قلب و عروق
 18. ترمیم دریچه های قلب از طریق غیرجراحی
 19. بیماریهای وریدی و درمان اندوواسکولار  بیماریهای وریدی
 20. بیماری عروق کاروتید ودرمان
 21. سلولهای بنیادی
 22. نقائص مادرزادی قلب)  (VSD,ASD,PFO
 23. پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
 24. پپس میکر
 25. درمانهای کم تهاجمی جراحی قلب و عروق
 26. انوریسم ائورت و درمان اندوواسکولر آن