نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار

نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار

The 1st National Conference on Application of stable isotopes

پوستر نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار

نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


اهداف همایش:

- گردهمایی متخصصان فناوری ایزوتوپ های پایدار از سراسر کشور و تبادل نظر در رابطه با این فنآوری نوین
- آشنایی با تحقیقات انجام شده در رابطه با ایزوتوپ های پایدار در کشور
- پتانسیل یابی استفاده از فناوری ایزوتوپ های پایدار در کشور
- بومی سازی فناوری ایزوتوپ های پایدار با برگزاری کارگاه های آموزشی

 

محورهای کلی همایش:

- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم زمین
- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در منابع آب
- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم زیست محیطی
- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در علوم پزشکی
- ارایه آخرین دست آوردهای دستگاهی و فناوری های آنالیز ایزوتوپ های پایدار

 

محورهای جزئی همایش:

- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در ردیابی چرخه عناصر (C، N، S، H و O)
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در بررسی تغییرات آب و هوایی و تکامل اتمسفر و محیط اولیه زمین
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در مطالعات اکوسیستمی، اکولوژی و سیستم های بیولوژیکی
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در بررسی اثر متقابل آب و سنگ
- مطالعات ایزوتوپی در اکتشاف و فهم بهتر ذخایر معدنی
- بیوژئوشیمی و ژئوشیمی ایزوتوپی (رسوبی، دریایی، آلی)
- چینه­ شناسی ایزوتوپی، بازسازی آب و هوای گذشته و شیمی دریاهای قدیمه
- بکارگیری ایزوتوپ­ ها در اکتشافات مواد هیدروکربوری و منشا شورابه­های نفتی
- تغییرات ایزوتوپی ناشی از دیاژنز و فرایندهای ژئوشیمیایی
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در چرخه آب، مطالعات حوضه آبریز و لیمونولوژی ایزوتوپی
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در ردیابی منشاء و اختلاط آبهای­زیرزمینی و تعیین سن نسبی آبها
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در تشخیص منشاء آلودگی و ردیابی آلودگی در منابع آب و خاک
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در بررسی اثرات محیطی زهآب های اسیدی معادن، شیرابه زباله ها و فاضلاب ها
- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در پایش رفع آلودگی طبیعی و مصنوعی منابع آب و خاک در مکان های آلوده
- کاربرد ایزوتوپ های پایدار در تجزیه هوازی و بی هوازی مواد ارگانیکی
- بررسی منشاء مواد ارگانیکی و ردیابی DIC و DOC در منابع آب با استفاده از ایزوتوپ کربن
- تفریق ایزوتوپی گازها و بخارات آلوده در محیط غیر اشباع
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در پزشکی
- کاربرد ایزوتوپ­ های پایدار در باستان شناسی
- چگونگی نمونه برداری و آنالیز ایزوتوپی نمونه های گاز، آب و سنگ
- ارایه آخرین دست ­آورد­های دستگاهی و فناوری های آنالیز ایزوتوپ های پایدار

 مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار