همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

National Conference of Application of Nanotechnology in Pure and Applied Sciences

همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ تا ۷ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی