همایش ملی مدیریت کشاورزی

همایش ملی مدیریت کشاورزی

National Conference on Agriculture Management

همایش ملی مدیریت کشاورزی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در شهر جهرم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت کشاورزی