ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization

ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۵ شهریور ۱۳۸۹ توسط دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون