پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization

پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ تا ۷ شهریور ۱۳۸۷ توسط انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون