اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management

پوستر اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ تا ۲ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران - گروه مهندسی آبیاری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

محورهای پذیرش مقاله در نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی:
1- اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی ، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی ، خرد اقلیم شناسی کشاورزی)
2- تاثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی،خشکسالی،آلودگی هوا و ...)
3- بهره وری آب و امنیت غذایی
4- مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
5- نقش بنگاههای اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی
6- مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
7- سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم
8- مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی
9- کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه
10- موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روشهای هوشمند، سامانه های ترویجی Agroadvisory)
11- الگوهای ملی موفق در مدیریت و بهره وری آب کشاورزیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی