همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

National Conference on Advances in agricultural

همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت