اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

پوستر اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم رفتاری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

علوم رفتاری در مدیریت
روانشناسی
علوم اجتماعی
علوم سیاسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی بهره وری
 روانشناسی عمومی
علوم تربیتی
حقوق بین الملل
رفتار سازمانی و منابع انسانی