چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

04th National Biotechnology Congress of Iran

چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۴ تا ۲۶ خرداد ۱۳۸۴ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران