دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی

دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی

دومین کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


بااستعانت از خداوند متعال، در راستای تحقق اهداف کنفرانسهای تخصصی، به منظور اعتلای سطح دانش ریاضی و جهت ایجاد محیطی مناسب برای تبادل نظر ریاضیدانان داخل و خارج، کنفرانس بین المللی آنالیز غیر خطی وبهینه سازی در روزهای 23 تا25 اردیبهشت 1388 در گـروه ریاضی دانشـگاه اصفهان بـرگـزار می گردد. برنامه های این کنفرانس در قالب سخنرانیهای عمومی (50 دقیقه ای ) وسخنرانیهای تخصصی (20 دقیقه ای ) ارائه می گردد. بدینوسیله از عموم علاقه مندان ، اعضای پیوسته انجمن ریاضی ایران ، اعضای هیأت علمی و تنها دانشجویان دکتری صمیمانه دعوت می نماید تا با حضور فعال و پویای خود این کنفرانس را غنی تر سازند.