اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

1st New and Advanced Materials International Congress

اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته