نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)

نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)

1st National Acoustics Conference

نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک) در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط مجتمع دانشگاهی علوم وفناوری هوادریا - پژوهشکده هیدروفیزیک در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای ارائه مقاله:

حساسه ها و مبدل ها
مبدل های الکتروآکوستیکی
مبدل های آرایه ای
مبدل های مورد استفاده در دریا
دام ومحفظه مبدل ها
تطبیق امپدانس (آکوستیکی - الکترونیکی)
میکروفن ، بلندگو ، پروژکتور و هیدروفون
مباحث میدان دور و میدان نزدیک
راستاوری
کالیبراسیون
مبدل های باند پهن آکوستیکی
مبدل های فرکانس پایین آکوستیکی
مبدل های فرکانس بالا
مبدل های پیزوالکتریک

انتشار صوت در آب ، هوا و جامدات
آکوستیک خطی
آکوستیک غیر خطی
عبور ، انعکاس ، جذب و اتلاف صوت
بازآوایش
دیوار صوتی
اپتو آکوستیک
رزوناتورها ، محفظه ها و موجبرهای آکوستیکی
فیلترهای آکوستیکی
امواج شاک
آلودگی صوتی
پدیده های آکوستیکی
امواج ایستاده
رزونانس و انتی رزونانس
معادلات سونار
انتشار صوت در آبهای عمیق و کم عمق
مناطق سایه در دریا
مباحث نانو در آکوستیک
کانالهای صوتی در زیر آب
سطح مقطع آکوستیکی
تداخل امواج

سامانه های تولید و دریافت
سونار و عمق یاب ، پینگر ، سونوبوی ، ویدئوساندر
پینگر
بی سیم زیر آب
سیستم های ضبط زیر آب - اندازه گیری صوت
سیستم های شنود آکوستیکی - دیش آکوستیکی
سیستم های ردیاب منابع زیرزمینی (نفت ، آب و ... )

کاربردهای صوت
آکوستیک ساختمان
آکوستیک در پزشکی (سنگ شکن ها ، سونوگرافی ، تشخیص درد و ...)
آکوستیک در دریا و ناوبری
آکوستیک در صنعت
آکوستیک نظامی
آکوستیک و شیلات
آکوستیک در هنر و فیلم سازی
مهندسی آکوستیک
آکوستیک زیر آب
آکوستیک و نویز
آکوستیک در استخراج ذخایر نفتی و آبی

پردازش سیگنالهای صوتی
دسته بندی classification
چرخش پرتو Beam steering
شکل دهی Beam forming
جهت یابی آکوستیکی
طیف سنجی آکوستیکی
مدولاسیون آکوستیکی
جداسازی سیگنال و نویز
ترکیب و تداخل امواج آکوستیکی
پردازش آرایه ای
مخابرات و شبکه های مخابراتی آکوستیکی

نویزهای صوتی
گفتار و شنوایی
نویزهای محیطی (دستگاه ها – موجودات زنده دریایی – پروانه کشتی و ...)
حبابها و نویز
حذف نویز Noise Cancellation
نویز سفید ، نویز رنگی و طراز نویز
نویزهای باند پهن و باند باریک
نویزهای اتفاقی