سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۷۳ تا ۱۷ شهریور ۱۳۷۳ توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران