همایش کشوری افسانه

همایش کشوری افسانه

National Conference on mythical

همایش کشوری افسانه در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۹ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان مرکزی در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش کشوری افسانه