دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

02nd Municipality Finance Conference

دومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۵ تیر ۱۳۸۸ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.