اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

01st Municipality Finance Conference

اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها