نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

1st Seminar of the role of multimodal Trasnport in National and International Trade

نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی