اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران

اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران

The first seminar in Tehran metropolitan spatial analysis of environmental hazards

اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشکده علوم جغرافیایی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران