اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

The philosophical Thought of shahid Morteza Motahari

پوستر اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و موضوعات همایش

موضوعات عام:

- فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی و شهید مطهری
- جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی معاصر
- استاد مطهری به مثابه فیلسوفی اثرگذار (چرایی/ چگونگی)
- جایگاه فلسفه در اندیشه شهید مطهری
- جایگاه عرفان در اندیشه فلسفی شهید مطهری
- سیر اندیشه فلسفی استاد مطهری از اصول فلسفه تا شرح مبسوط منظومه
- نوآوریهای فلسفی استاد در اصول فلسفه، شرح منظومه عربی، درسهای شفا و ...
- مقایسه روش و آرای استاد و صدرالمتألهین
- مقایسه روش و آرای استاد و حاج ملاهادی سبزواری
- مقایسه روش و آرای استاد و علامه طباطبایی
- مقایسه روش و آرای استاد و سایر شاگردان برجسته علامه
- مقایسه روش و آرای فلسفی استاد و فیلسوفان جدید غربی
- رویکرد تطبیقی در اندیشه فلسفی استاد
- نگاه تاریخی در سیره فلسفی استاد مطهری
- مطهری و مخالفان فلسفه
- ویژگی های تقریر فلسفی شهید مطهری
- شیوه مواجهه شهید مطهری با فلسفه غرب
- و ...


موضوعات خاص:

 خداشـناسی

- امکان و چگونگی تصور/ توصیف خدا
- امکان، ضرورت و آثار تفکر درباره خدا
- خداشناسی فطری
- براهین اثبات وجود خدا (برهان های هدایت، صدیقین، وجودی، ..)
- براهین توحید (برهان تمانع، فرجه و ...)
- و...

 منطق و معرفت شـناسی

- چیستی معرفت      
- نسبت معرفت شناسی با علوم دیگر 
- رابطه منطق و معرفت شناسی
- ملاک بداهت تصوری و تصدیقی از دیدگاه شهید مطهری
- نسبت معرفت شناسی و هستی شناسی 
- و...

 هستی شـناسی

- لوازم قول به اصالت وجود
- علت و تقسیمات آن
- برهان تضایف بر اتحاد عاقل و معقول
- اعتبارات ماهیت
- ربط متغیر به ثابت
-و...