اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز

اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز

اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران -قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیسی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید.


اولین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دی ماه ۸8 توسط قطب علمی سیستمهای مخابرات رادیوئی فرکانس بالا دانشگاه صنعتی امیرکبیر و قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. هدف گسترش دانش فنی در شناخت وبکار گیری فناوری موج میلیمتری و تراهرتز، تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی مرتبط است. از کلیه پژوهشگران، متخصصین و صاحبنظران دعوت می شود مقالات خود را در زمینه های موضوعی کنفرانس به دبیرخانه ارسال فرمایند. در این کنفرانس علاوه بر مقالات پژوهشی بدیع، برنامه های جنبی شامل میزگرد و کارگاه های آموزشی توسط متخصصین و صاحبنظران ارائه خواهد شد.
  
زمینه های موضوعی مرتبط با فناوری موج میلیمتری و تراهرتز
• آنتن وانتشار امواج
• ادوات ومدارها
• اندازه گیری
• سیستمهای مخابراتی
• کاربردها
• مایکروویو فتونیک
• مبانی نظری
• مدلسازی و روشهای عددی
• سایر زمینه های مرتبط