اولین همایش صنایع معدنی

اولین همایش صنایع معدنی

1st Mineral Industries Conference

اولین همایش صنایع معدنی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش صنایع معدنی