همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

پوستر همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۲ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه امام حسین (ع) در شهر کرمان برگزار گردید.


محورهای همایش:

اجتماعی
- اوقات فراغت و سبک زندگی
- مدیریت بدن و سبک زندگی
- سلامت و بهداشت بدن و روان و سبک زندگی
- تعلیم و تربیت و سبک زندگی
- تفریحات و سرگرمیها و سبک زندگی
- و...

اقتصادی
- اقتصاد مقاومتی محور اقتصاد تمدن ساز
- جمعیت، اقتصاد و سبک زندگی
- اشتغال ، بیکاری و سبک زندگی
- اقتصاد و مدیریت شهری و سبک زندگی
- الگوی مصرف و اقتصاد فراغت
- و...

اخلاقی
- رابطه گفتار و الزام عملی
- راه کارهای اصلاح الگوی مصرف
- ازدواج، اخلاق، خانواده و سبک زندگی اسلامی
- حفظ کرامت زن و سبک زندگی اسلامی
- رابطه پوشش و آراستگی با عفت و غیرت دینی
- و...

فرهنگی
- عوامل تأثیرگذار بر استحکام خانواده
- فرهنگ آپارتمان نشینی و پیوست های فرهنگی انبوه سازی
- فرهنگ رانندگی: بایدها و نبایدها
- شاخص های معماری اسلامی
- فرهنگ کار و  وجدان کاری
- و...

حقوقی
-  فرهنگ سازی برای سبک صحیح زندگی از طریق قوانین و مقررات
- راهکارهای قانونی و اجرایی برای رفع مشکل قانون گریزی در کشور
- نفوذ قواعد اخلاقی در قوانین حوزه خانواده برای تحکیم نهاد خانواده
- راه حل های حقوقی و اجرایی ارتقاء فرهنگ ترافیک
- استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات تشویقی و تنبیهی برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف
- و...

سیاسی
- الگوی صحیح فعالیت و رقابت سیاسی
- الگوی مشارکت سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی
- نقد و انتقاد در میان کنشگران سیاسی، نارسایی ها و راهکارها
- آزادی بیان، آزادی مطبوعات، نارسایی‌ها، پیامدها و راهکارها
- فرهنگ سیاسی اسلامی (نظام باورها و کنش ها در دو بعد اجتماعی و فردی)
- و...

مدیریتی
- نظام مدیریت اسلامی و سبک زندگی
- اخلاق مدیران و سبک زندگی
- وظایف مدیران و سبک زندگی
- وظایف مدیران در منشور  حکومتی کارگزاران
- فرهنگ سازمانی در تمدن نوین اسلامی
- و...