سومین همایش آموزش معماری

سومین همایش آموزش معماری

سومین همایش آموزش معماری در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش آموزش معماری