همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در شهر شبستر برگزار گردید.


محورهای همایش:

دانش نو در گیاهان دارویی
کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی
شناسایی گیاهان دارویی
بهره برداری گیاهان دارویی
حفاظت و حمایت گیاهان دارویی
استخراج و استحصال مواد موثره
اکولوژی گیاهان دارویی
زراعت گیاهان دارویی
داروهای گیاهی
بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
کاربرد گیاهان دارویی در دامپزشکی
سایر موضوعات