اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ تا ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط گروه زمین شناسى پزشکى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى در شهر تهران برگزار گردید.


بدینوسیله به اطلاع عموم علاقمندان مى رساند که "اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى" در مورخ "24 لغایت 26 خرداد ماه 1389 "در تهران و در محل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى ایران برگزار خواهد گردید. سازمان هاى حمایت کننده عبارتند از :
کمیسیون ملى یونسکو، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران،‌ مرکز تحقیقات گوارش و کبد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى (معاونت سلامت)، پژوهشکده علوم و فنون هسته اى، مرکز تحقیقات سرطان، مرکز تحقیقات محیط زیست، سازمان دامپزشکى کشور (مرکز بررسى، مبارزه و مراقبت بیمارى هاى دامى)، شرکت مهندسى آب و فاضلاب کشور، مؤسسه تحقیقات آب و خاک (وزارت جهاد کشاورزى) و انجمن بین المللى زمین شناسى پزشکى (IMGA).
 
اهداف همایش :
- کاهش خطرات ناشى از عوامل ژئوژنیک (زمین زاد) بر سلامت انسان
- افزایش آگاهى جامعه نسبت به تأثیر پارامترهاى زمین شناسى بر سلامت
- افزایش توجه سیاستگزاران سلامت جهت توجه به علوم زمین به عنوان عاملى مهم در تأمین سلامت مردم
- ارتقاى سلامت عمومى جامعه به عنوان عاملى مهم در دستیابى به توسعه پایدار
- ایجاد بستر مناسب جهت همکارى میان دانشمندان رشته هاى مختلف علوم زمین و پزشکى

شرکت در همایش براى کلیه علاقمندان رشته هاى مختلف زمین شناسى،‌ ژئوشیمى،‌ هیدروژئوشیمى، بیوژئوشیمى، رشته هاى پزشکى، دامپزشکى،‌ زیست شناسى (جانورى، گیاهى و میکروبیولوژى)، شیمى، ‌محیط زیست و بهداشت شغلى که به نحوى در زمینه هاى مرتبط با زمین شناسى پزشکى و سلامت انسان فعالیت مى کنند آزاد مى باشد.

موضوعات علمى همایش:
- تأثیر کمبود ریز مغذى ها  (سلنیم، روى و ...) در بروز بیمارى
- شناسایى منشاء و مکانیسم هاى مؤثر در حمل فلزات سمى در محیط و تأثیر آن در بروز بیمارى ها
-  ژئوشیمى زیست محیطى: شناسایى نحوه پراکنش عناصر ریز مغذى و سمى با استفاده از نقشه بردارى ژئوشیمیایى و بیوژئوشیمیایی
-  تأثیر عناصر پرتوزاى طبیعى در بروز بیمارى ها
- مطالعات هیدروژئوشیمیایى: بررسى مکانیسم انتقال فلزات سنگین و عناصر سمى در منابع آب و تأثیر آن در بروز بیماری
-  ژئوبوتانى: نقش گیاهان در ورود عناصر سمى و فلزات سنگین از محیط به زنجیره هاى غذایى و بدن انسان و حیوانات
- بررسى نقش عوامل زمین شناسى (فیزیکى و شیمیایى) در بروز بیمارى ها در انسان و سایر موجودات زنده
-  بهداشت شغلى: بررسى تأثیر فعالیت هاى معدنى (استخراج و کانه آرایى) بر سلامت انسان و موجودات زنده
- اکولوژى و زمین شناسى پزشکى
- نقش GIS در مطالعه بیمارى ها (تهیه اطلس نقشه هاى زمین شناسى پزشکى)
-  بررسى تاثیرات ناشى از تنفس ذرات غبار طبیعى (آئروسل ها) بر سلامت انسان
- پزشکى جغرافیایى: شناسایى تاثیر عوامل جغرافیایى بر همه گیرى بیمارى ها
- بررسى روش هاى آزمایشگاهى مناسب جهت اندازه گیرى عناصر کمیاب و فلزات سنگین در نمونه هاى زمین شناسى و بیولوژیکى
- معرفى روش هاى آزمایشگاهى مورد استفاده در اندازه گیرى آلاینده هاى آلى در نمونه هاى آب، خاک و گیاه
- بررسى نقش ریسک فاکتورهاى زمین شناسى و زیست محیطى در بروز سرطان